lib.cspi.uz
Eng yangi elektron resurslar

( Informatika ) Dasturlash tillari fanidan adabiyotlar ro'yxati


( Informatika ) Dasturlash tillari fanidan adabiyotlar ro'yxati

Resurs haqida

Foydalaniladigan asosiy darslik va o‘quv qo‘llanmalar, elektron ta’lim resurslari hamda qo‘shimcha adabiyotlar ro‘yxati

Asosiy darslik va o‘quv qo‘llanmalar

1.     M.Aripov va boshqalar. Informatika va informatsion texnologiyalar. Oliy o‘quv yurti talabalari uchun darslik. T. 2005 y.

2.     M.Aripov va boshqalar. Axborot texnologiyalari. Oliy o‘quv yurti talabalari uchun o‘quv qo‘llanma.  T. Noshir. 2009 y.

3.     Sh.Nazirov. Delphi tilida dasturlash asoslari. T.2008 y. 

4.     В.М.Пестриков, А.Н.Маслобоев. Turbo PASCAL 7.0. Изучем на примерах. – СПб.: «БХВ-Петербург», 2004. 

5.     П.Г.Дарахвелидзе, Е.П.Марков. Программирование в Delphi7. - С.Пб.: БХВ-Петербург, 2003. —784с.

6.     В.В.Фаронов. Delphi. Программирование на языке высокого уровня: учебник для вузов  – СПб.: Питер, 2004. —640с.


Qo‘shimcha adabiyotlar

1.     В.Т. Безручко. Практикум по курсу «Информатика». - М.:«Финансы и статистика», 2003г. — 272с.

2.     А.Я.Архангелский. Программырование в Delphi 7. – М.: ООО «Бином-Пресс», 2003г. —1152с.

3.     A.R.Azamatov. Algoritmlash va dasturlash asoslari: kasb-hunar kollejlari uchun o‘quv qo‘llanma. Toshkent, Cholpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2010y, 232b.

4.     В.М.Пестриков, А.Н.Маслобоев. Delphi на примерах. – СПб.: «БХВ-Петербург», 2005. —496с. 

5.     А.В.Файсман. Профессиональное программирование на Турбо Паскале. Т.: INFO&F, 1992г.


O'xshash resurslar

Izohlar (0)