lib.cspi.uz
Eng yangi elektron resurslar

( Informatika ) Informatika o‘qitish metodikasi fanidan mustaqil ishlar


( Informatika ) Informatika o‘qitish metodikasi fanidan mustaqil ishlar

  • Yozilgan yili: 2019 .
  • Bo'limi: Mustaqil ish
  • Elektron resurs QR code surati:
Resurs haqida

МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ МАВЗУЛАРИ

Информатика фанларинингтараққиёт тенденцияларива инновацияларимодулинитинловчиларгаўқитишбиланбиргауларнингмустақилизланишларини ташкил этиш ва материалларни мустақил ўзлаштирилишининазорат қилиш учун қуйидаги мавзуларда мустақил иш мавзулари берилади.

1.Бугунгикуннингетакчиолимлартомониданолибборилаётганилмий татқиқот ишлари ва уларнинг таҳлили.

А) Ўзбекистондаги олимлар ва уларнинг илмий татқиқот ишларинингтаҳлили

Б)МДҲдавлатларидагиолимларвауларнингилмийтатқиқотишларининг тахлили

В)Хорижийдавлатлардагиолимларвауларнингилмийтатқиқотишларининг тахлили

2.Информатикафанларидагиинновацияларваулардантаълимжараёнида фойдаланиш 

А) Информатика соҳасидаги инновациялар

Б) Дастурлаш тиллари ва уларда қўлланилаётган инновациялар

В) web технологиялар ва уларда қўлланилаётган инновациялар

Мустақил таълим мавзуларини бажариш бўйича тавсиялар Илмий ва фундаментал фан соҳасида илмий изланишлар олиб бориш вафаннингметодолиясидабугунгикуннингетакчиолимлартомониданолибборилаётганилмийтатқиқотишларитаҳлилқилинадиваинформатикаваахбороттехнологияларидагиинновациялардантаълимжараёнида фойдаланиш бўйича мустақил равишда тавсиялар ишлаб чиқадилар.

VI. ГЛОССАРИЙ

Термин

Ўзбек тилидаги шарҳи

Инглиз тилидаги шарҳи

World Wide Web

Бутунжаҳонбўйлаб 

жойлашгансерверлардаги 

ахборотниолишимконини 

берувчи Интернет хизмати

the system of connected 

documents on the Internet, which 

often contain colour pictures, 

video and sound, and can be 

searched for information about a 

particular subject

Ички гипермрожаат

Фаолвеббоғламасидаги

хоҳлаганвеб-саҳифаёки 

файлгакўрсатувчи 

гипермурожаат(боғламаси 

ичидаги гипермурожаат)

aconnectionthatallowsyouto 

moveeasilybetweentwo 

computerdocumentsortwo 

pages on the Internet

Ахборот

бошланғичтушунчабўлиб, 

дискретвааналогли 

турларига бўлинади

initialnotion,dividedinto 

analogy and discrete types

Ахборот 

Технологиялари

ахборотнийиғиш,сақлаш, 

узатиш,ўзгартириш,қайта 

ишлашусулвавоситалари 

йиғиндисидан иборат

Practical part of scientific area of 

computersciencerepresenting 

setofmeans,ways,methodsof 

theautomatedtax,processing, 

storage,transfer,use, 

producirovaniyaofthe 

informationforreception 

certain(determined),obviously 

expected, results.

Алгоритм

компьютердамасалаларни 

ҳалқилишдабажариладиган 

амалларнингмаълум 

структуравий кетма-кетлиги

aprocessorsetofrulestobe 

followed in calculations or other 

problem-solvingoperations, 

especially by a computer a basic 

algorithm for division

Ахборот ресуриси

1. Ахборот тизими 

таркибидаги электрон 

шаклдаги ахборот, 

маълумотлар банки, 

маълумотлар базаси. (қонун)

2. Алоҳида ҳужжатлар ва 

ҳужжатлар массивлари, 

ахборот тизимларидаги 

(кутубхона, архив, жамғарма ва маълумотлар банклари, 

бошқа ахборот тизимлари) 

ҳужжатлар ва ҳужжатлар 

массивлари.

3. Ахборот тизимларидаги 

(кутубхона, архив, жамғарма 

ва маълумотлар банклари 

ҳамда депозитарий, музей ва 

бошқалар) ҳужжатлар ва 

ҳужжатлар массивлари.

4. Маълумотлар ва билимлар 

базалари, ахборот 

тизимларидаги бошқа 

ахборот массивларини ўз 

ичига олувчи 

ташкиллаштирилган жами

ҳужжатлаштирилган

ахборот.

information resource

1. Information System data bank 

of information in electronic form 

in the database. (Law) 

2. Separate documents and 

document areas of information 

systems (libraries, archives, 

foundations and other data banks

Information Systems) documents and document areas.

3. Information Systems (library, 

archive, museum and depositary 

banks and savings, etc.) and 

documents areas.

4. Data and information 

databases, information systems 

and other information, which 

includes the communities of the 

total organized

Дастур

буберилганкетмакетликда 

ифодаланганбирорбир 

алгоритмик тилда ёзилган 

masala yechishda algoritmning 

kompyutertushunadigan 

belgilar orqali ifodalanishi

Program-written in consecution 

form to given algorithm

Program-provide(acomputer 

orothermachine)withcoded 

instructionsfortheautomatic 

performanceofataskitisa 

simplemattertoprogramthe 

computertorecognizesuch 

symbols

Жараён

олдимизгақўйилган 

мақсадгаэришишучун 

бажариладиган 

ҳаракатларнингйиғиндиси 

тушунилади

In computing, a process is an of 

athatisbeingexecuted.It 

containstheprogramcodeand 

itscurrentactivity.Depending 

on the a process may be made up 

ofmultiplethatexecute 

instructions.A computer program 

isapassivecollectionof 

instructions;aprocessisthe 

actualexecutionofthose 

instructions.Severalprocesses 

may be associated with the same program;forexample,opening 

up several instances of the same 

programoftenmeansmorethan 

oneprocessisbeingexecuted.is 

amethodtoallowmultiple 

processes to share processors and 

othersystemresources.Each 

CPUexecutesasingletaskata 

time.However,multitasking 

allows each processor to between 

tasksthatarebeingexecuted 

withouthavingtowaitforeach 

tasktofinish. Dependingon the 

operatingsystem 

implementation,switchescould 

beperformedwhentasks 

performoperations, whenatask 

indicates that it can be switched, 

or

Инновация

янгиланишниўзгаришни 

амалгажорийэтиш 

жараёнивафаолияти 

(инглизчаинновация

киритилганянгилик, 

ихтиро).

Innovationisthecreationof 

better or more effective products, 

processes,services, technologies, 

orideasthatareacceptedby 

markets,governments,and 

society.Innovationdiffersfrom 

inventioninthatinnovation 

refers to the use of a new idea or 

method, whereas invention refers 

moredirectlytothecreationof 

the idea or method itself.

Информатика

инсониятфаолиятинингбир 

соҳасибўлиб,уахборотни 

ҳосилқилиш,сақлашва 

компьютерёрдамидауларни 

қайтаишлаш,шубиланбир 

қатордатадбиқмуҳити 

биланўзаробоғлиқбўлган 

жараёнларнинг 

алоқадорликлариниўзичига оладиганкўникмава 

воситалар тизимидир.

Informatiks.Computerscience. 

Itssubfieldscanbedividedinto 

practicaltechniquesforits 

implementationandapplication 

inandpurelytheoreticalareas. 

Some,suchas,whichstudies 

fundamentalpropertiesof,are 

highlyabstract,whileothers, 

suchas,emphasizereal-world applications. Still others focus on 

thechallengesinimplementing 

computations.Forexample, 

studies approaches to description 

of computations, while the study 

ofitselfinvestigatesvarious 

aspectsoftheuseofand,and 

focusesonthechallengesin 

makingcomputersand 

computations useful, usable.

Электрон таълим 

Ресурси

фаннинг ўқув ҳажмими 

тўлиқ ёки қисман қамраган 

ва масофавий ўқитиш ҳамда 

мустақил оръганиш учун 

компьютер 

технологияларига 

асосланган, мустақил таълим 

олишга ҳамдафанга оид ўқув материаллар, илмий 

маълумотларнинг ҳар 

томонлама самарали 

ўзлаштиришга 

мўлжалланган ахборот 

манбаи.

e-learning information 

resource

- science training the size of 

the full extends and the 

distance training and 

independent to 

learn for computer technology ba

sed on indepen- dent, education from and science

training materials 

science information 

every bilateral effective adopters

designed.

Ҳамкорликда

Ўқитиш

Машғулотлар жараёнида 

талабалар билан ахборот, 

шахсий ва касбий 

тажрибаларни алмашиш 

асосидаги гуруҳий ўқитиш 

шакли

Information sharing, personal 

and professional experiences 

among the students in the 

process of group face-to-face 

classes


VII. АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

Махсус адабиётлар:

1.DUET-Development of Uzbekistan English Teachers*-2-том. CD ваDVD материаллариТошкент.: 2008.

2.MichaelMcCarthy“Engl ish Vocabularyin use”.Cambridge UniversityPress , 1999,Presented byBritishCouncil.

3.RediscoveringBiologyOnlineTextbook.Unit2Proteinsand Proteomics. 1997-2006.

4.SystemsThinking:ManagingChaosandComplexity,Jamshid Gharajedaghi, Butterworth Heinemann, Oxford, 1999.

5.TwymanRM(2004).PrinciplesofProteomics(AdvancedText Series). Oxford, UK: BIOS Scientific Publishers. ISBN 1-85996-273-4.

6.W. Dubitzky,M. Granzow,D/ Berrar/Fundamentals of data mining in genomics and proteomics. New York, USA, 2007, ph -275.

7.GarryG.Azgaldov.Appliedqualimetry:itsoriginserrorsand misconceptions. Emerald Group Publishing Limited. 2011.

8.MichaelHenderson,GeoffRomeo.TeachingandDigital Technologies Cambridge University Press 2015

9.ChristianBorowski,MariusDehé,FelixHühnlein,IraDiethelm. KinderaufdemWegzurInformatik:WiefunktioniertdasInternet?InMichael Weigend,MarcoThomas,FrankOtte:InformatikmitKopf,HerzundHand. Münster (ZfL-Verlag) 2011. Ð. 244.

10.ElkeFrey,PeterHubwieser,FerdinandWinhard.Informatik Ausgabe für Bayern undNordrheinWestfalen: Informatik 1/Schülerbuch Klasse 6 und 7: Objekte, Strukturen, Algorithmen. Eine Einführung indie Grundlagen der Informatik. Klett 2004.

11.AndreasSchwill.FundamentaleIdeenderInformatik[Fundamental IdeasofComputerScience].ZentralblattfürDidaktikderMathematik1(1993) 2031.Onlineversion(English):http://juniorstudium.cs.unipotsdam.de/Forschung/Schriften/EATCS.pdf. 

12.MoritzWeeger.SynopsezumInformatikunterrichtinDeutschland. Bachelorthesis2007.UniversityofDresdenURL:http://output.inf.tudresden.de/homepages/uploads/media/synopse_weeger.pdf

13.АриповМ.,МуҳаммадиевЖ.Информатика,информацион технологиялар. (Хуқуқшунослик мутахассисликлари учун дарслик ) Т. 2004 й

14.Бегимқулов У.Ш., Мамаражабов М.Э., Турсунов С .FLASHMX дастури ва ундан таълимда фойдаланиш имкониятлари Т. ТДПУ. 2006 й.

15.ҒуломовС.С.вабошқалар.Ахбороттизимларива технологиялари:Олийўқувюртиталабалариучундарслик/Академик С.С.Ғуломовнинг умумий таҳрири остида Т.: «Шарқ», 2000. 529 б.

16.Компьютерныесети.Учебныйкурс:Официальноепособие Microsoft для самостоятельной подготовки. Пер. С. Англ. -2 изд., М; «Русская редакция», 1999 – 568 б.

17.Нейпевода Н.Н. Стили и методы программирования. Лекции 2004 г. М.Ижевск: Институт компьютерных исследований. 2004 г. 328 с.

18.ЮлдашевУ.Ю.Информационныхтехнологии.Часть1-2. Т.ТДПУ.2007.

19.ИшмуҳамедовР.,АбдуқодировА.,ПардаевА.Таълимда инновацион технологиялар (таълим муассасалари педагог-ўқитувчилари учун амалий тавсиялар). – Т.: “Истеъдод” жамғармаси, 2008. – 180 б. 

20.ИшмуҳамедовР.,АбдуқодировА.,ПардаевА.Тарбияда инновацион технологиялар (таълим муассасалари педагог-ўқитувчилари учун амалий тавсиялар). – Т.: “Истеъдод” жамғармаси, 2009. – 160 б. 

21.M.Aripov,A.MadraximovInformatika,informasiontexnologiyalar Darslik, – T: TDYuI., 2004.

22.M.Mamarajabov,S.TursunovKompyutergrafikasivaWebdizayn Darslik. – T.: “Cho’lpon”, 2013.

23.U.Yuldashev,M.Mamarajabov,S.Tursunov.PedagogikWebdizayn. O’quv qo’llanma – T.: “Voris”, 2013. 

24.M.Aripov,M.Fayziyeva,S.DottayevWebtexnologiyalarO’quv qo’llanma. – T.; “Faylasuflar jamiyati”, 2013.

25. M.T.Azimjanova,Muradova,M.PazilovaInformatikavaaxborot texnologiyalari O’quv qo’llanma. – T.: 2013

Интернет ресурслари:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Матбуот маркази сайти: www.press-service.uz

2. Ўзбекистон Республикаси Давлат Ҳукумат портали: www.gov.uz

3. Axborot-kommunikatsiyatexnologiyalariizohlilug'ati,2004,UNDP DDI: Programme www.lugat.uz, www.glossaiy.uz

4. Ўзбек интернет ресурсларининг каталоги: www.uz

5. Infocom.uz электрон журнали: www.infocom.uz

6. www.press-uz.info

7. www.ziyonet.uz

8. www.edu.uz

9. www.tdpu.uz

10. Тестипоинформатикеиинформационнымтехнологиям (http://altnet.ru/mcsmall/index.htm

11. Методическиематериалы,тематическоепланирование, разработки уроков. Рекомендуем учителям. (http://oiwt.narod.ru/) 

12. Методическиематериалыдляучителяинформатики (http://www.phis.org.ru/informatika/) 

13.Методическая копилка учителя информатики (http://www.metodkopilka.ru/)Ko'chirib olish  mustail-talim-mavzulari.doc Hajmi: 66 Kb Ko'chirib olganlar: 34 Fayl nomi: mustail-talim-mavzulari.doc
Faylni online o'qish: mustail-talim-mavzulari.doc