lib.cspi.uz
Eng yangi elektron resurslar

Informatika fanidan nazorat savollari resursni yuklash


Informatika fanidan nazorat savollari

 • Yozilgan yili: .
 • Bo'limi: ---
 • Elektron resurs QR code surati:
Resurs haqida
Назорат саволлари
1-МАВЗУ: КОМПЬЮТЕР  ВА УНИНГ ҚИСМЛАРИ 
1. Тизим тушунчасига таъриф беринг.
2. Тизимга мисоллар келтиринг.
3. Куёш системаси ҳақида нималарни биласиз?
4. Ахборот тизимига таъриф беринг.
5. Бошқариш деганда нимани тушунасиз?
6. Бошқарув тизими компонентлари ва уларнинг вазифаларини айтиб беринг.
7. Тўғри ва акс алоқаларни тушунтириб беринг.
8. Ахборот тизимларининг қандай турларини биласиз?
9. Ахборот тизимларида қандай жараёнлар рўй беради?
10. Ахборот таъминоти нималарни ўз ичига олади?
11. Дискли жамлагичларнинг қандай турлари бор?
12. Шахсий компютерлар ҳақида нималарни биласиз? У қандай хусусиятларга эга?
2-МАВЗУ: АХБОРОТ ВА УНИНГ АҲАМИЯТИ
1.Ахборот нима?
2. Ахборотни ўрганиш билан боғлик масалалар ноосферанинг қайси бўлимининг пайдо бўлишига олиб келди?
3. Инсон ахборотни қайси аъзолари орқали қабул қилади?
4. Ахборот кандай мухим хоссаларга ега?
5. Маълумот ва ахборот орасидаги фарқ нимадан иборат?
6. Аналогли ва рақамли ахборотларнинг фарқини мисолда тушунтириб беринг.
7. Хисоблаш техникаси қандай ахборотлар билан ишлайди?
8. Ахборотнинг қандай сифат кўрсаткичлари мавжуд?
9. Информатика нимани ўрганади?
10. Қандай жараёнлар ахборий жараёнлар дейилади?
11. Ахборий жараёнларга мисоллар топинг ва уларни тушунтириб беринг.  
3Мавзу: ОПЕРАЦИОН ТИЗИМЛАРИ
 1. Операцион тизимлар хакида нима биласиз?
  1. Умумий операцион тизимларни баён қилинг.
  2. Операцион систама нима?
  3. Операцион систамалар ва уларнинг турларини изоҳланг.
  4. Операцион системаларнинг тарихини баён қилинг.
  5. Операцион тизимларни танлаш нима?  
  6. Операцион тизимларни ўрнатиш технологиясини баён қилинг. 
  7. Операцион тизимларнинг имкониятларини изоҳланг.
  8. . Windows нинг экраннинг асосий кисмлари хакида нима биласиз?
  9. . Windows нинг ойналар хакида нима биласиз?
  10. . Сичконча ва мулокот элементлари хакида нима биласиз?
4-мавзу: КОМПЬЮТЕРНИНГ ДАСТУРИЙ ТАЪМИНОТИ
1. Компьютер дастурлари нима ва у қандай вазифаларни бажаради.
2. Компьютер дастурлари қандай турларга бўлинади ва уларнинг вазифасини изоҳланг.
3. Тизимли дастурларнинг ҳозирги аҳволи ва ривожланиш тараққиёти нималардан иборат.
4. Амалий хизмат дастурлари билан инструментал дастурларнинг қандай фарқлари бор.
5. Тизим тушунчасига таъриф беринг.
6. Тизимга мисоллар келтиринг.
7. Куёш системаси ҳақида нималарни биласиз?
8. Ахборот тизимига таъриф беринг.
9. Бошқариш деганда нимани тушунасиз?
10. Бошқарув тизими компонентлари ва уларнинг вазифаларини айтиб беринг.
11. Тўғри ва акс алоқаларни тушунтириб беринг.
12. Ахборот тизимларининг қандай турларини биласиз?
13. Ахборот тизимларида қандай жараёнлар рўй беради?
14. Ахборот таъминоти нималарни ўз ичига олади?
15. Дискли жамлагичларнинг қандай турлари бор?
МАВЗУ: КОМПЬЮТЕР ГРАФИКАСИ 
 1. Пиксел нима?
 2. Матрица нима?
 3. Сизнинг компьютерингизда неча хил матрица ўлчами бор? Жавобингизни асосланг ва амалда кўрсатиб беринг.
 4. Экран имконияти деганда нимани тушунилади?
 5. Тасвир имконияти деганда нимани тушунилади?
 6. Тасвир имкониятининг ўлчов бирлиги қандай?
 7. Тасвирнинг ҳақиқий ўлчови деганда нима тушунилади?
 8. Тасвирнинг ранг кўлами ҳақида сўзлаб беринг.
 9. Ранг кўлами 4, 8, 32 бит бўлса тасвирлаш мумкин бўлган ранглар сонини ҳисобланг.
 10. Тасвир 300х200 пиксел ва ранг кўлами 1 бит бўлса, у хотирадан неча бит, байт жой олишини ҳисобланг.
 11. Тасвир 800х600 пиксел ва ранг кўлами 8 бит бўлса, у хотирадан неча килобит, килобайт жой олишини ҳисобланг.
 12. График муҳаррирларнинг имкониятлари ҳаqида сўзлаб беринг.
 13. Конвертор нима?
 14. График муҳаррирларнинг асосий вазифаларини айтиб беринг.
 15. Файл формати деганда нимани тушунасиз?
 16. Расмли файлларнинг қандай форматларини биласиз?
 17. Расмли файлларнинг қандай кенгайтмаларини биласиз?
 18. Расмли файл ҳажмининг расм сифатига қандай боғлиқлигини тушунтиринг.
 19. Қандай график муҳаррирларни биласиз?
 20. График муҳаррирларнинг имкониятларини мисоллар орқали тушунтиринг. 
 21. Компьютер графикаси нима?
 22. Компьютер графикасининг замонавий информацион жамиятдаги роли ва ўрни?
 23. Компьютер графикасидан фойдаланишнинг жойи (мисол келтиринг)? 
 24. Multimedia  технологияси остида нима тушунилади?
 25. Компьютер графикаси курсининг вазифаси қандай?
 26. Ушбу курсни ўқиган талаба нималарни билиши керак?
 27. Жадвалли тил термини нимани билдиради?
 28. Жадвал ва жадваллаштириш деганда нима тушунилади?
 29. Жадвал   қиёфаси нима ?
 30. Экспликация нима ?
 31. Жадвал қиёфаси қандай турларга бўлинади?
 32. График образ қандай талқин қилинади ?
 33. Геометрик, идеографик ва индивидуаллаштириш экспликацияси    деганда нима тушунилади ?
 34. Жадвал технологик асоси деганда нима тушунилади ?
 35. Графикада қандай шартли белгилар турлари қўлланилади ?
 36. Зонали ва таблицали тўр нима ?
 37. Графикни юкламасини камайтириш қандай амалга оширилади ?
 38. Интерактив машина графикаси деганда нима тушунилади ?
 39. Вектор компьютер графикаси деганда нима тушунилади ?
 40. Растрли тасвир деганда нима тушунилади ?
 41. Компьютер графикаси қандай турларга бўлинади ?
 42. Анимацион, намойиш, безатилган, коммерция, инженер ва илмий графикаларни характерловчи хусусиятлари нималардан иборат ?
 43. График тасвирнинг асосий турлари қанақа ?
 44. Графикларнинг асосий кўринишлари қанақа ?
 45. Компьютер графикасининг асосий қўлланиш сохалари қанақа?   
6 – МАЪРУЗА. МАТНЛИ ХУЖЖАТ МУХАРРИРЛАРИ
1.Матн муҳарририланнинг асосий вазифаси нимадан иборат?
2.Windows муҳитида ишловчи қандай матн муҳарирларни биласиз?
3.Word матн мухаррири ойнаси қандай элементлардан ташкил топган?
4.Word матн мухарририда тузилган файл нима дейилади?
5.Wordда тузилган файл қандай кенгайтма номга ва пиктограммага эга?
6.Wordнинг асосий панел воситаларини айтиб беринг.
7.Жадвалларни ҳосил қилишни тушунтириб беринг. 
    8.Ҳужжат ичига расмларни жойлаштириш қандай амалга оширилади?
    9.Математик ифодаларни ёзиш қай тарзда амалга оширилади?
7 - МАВЗУ: МАТНЛИ ХУЖЖАТЛАРНИ  ТАХРИРЛАШНИ АВТОМАТЛАШТИРИШ
1. Компютерга матн киритиш коидаларини айтиб беринг.
2. Янги хужжат яратишнинг қандай усулларини биласиз?
3. Файл менюсидаги «Параметры страницы»  (Саҳифа параметрлари) буйруғи ёрдамида қандай ишларни бажариш мумкин?
4.Тайёр хужжатни сақлаш учун қайси буйруқ ишлатилади?
5.Хужжатни сақлаш тартибини айтиб беринг.
6. Папка дарчасидан кейин жойлашган пиктограммалар вазифасини айтиб беринг.
7. Матннинг шрифтлари ва унинг ўлчами қандай ўзгартирилади?
8. Хужжат тайёр бўлгандан сўнг уни  қандай сақлаб қўйиш мумкин?
9. Хужжатга пароль қўйиш учун қанақа ишни амалга оширамиз?
10. «ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР» нимага ишлатилади?
11. Хужжатни чоп этиш  қанақа усулларини биласиз?
12. Қайси меню орқали ПЕЧАТЬ га кириш мумкин?
13. Хужжатни   хатоларини тўғрилаш йўли қанақа амалга оширилади?
14. Хужжатни хатоларни тўғриламай босмага чиқариш қанақа амалга оширилади?
15. Принтерларни турларини қанақасини биласиз?
8 - МАЪРУЗА: ЭЛЕКТРОН ЖАДВАЛ МУХАРРИРЛАРИ. MS EXCEL  ДАСТУРИ
1.  EХCEL дастури нима ва нима учун ишлаб чиқилган?
2. EХCEL да маълумотлар қандай кўринишда ёзилади?
3. Электрон жадваллар ячейкалари неча хил бўлади?
4. Формулалар нима ва улар қаерда ёзилади?
5. EХCEL нинг асосий иш объекти нима?
6. Ишчи китоб нима ва у нималарни ўз ичига олади?
7. EХCEL дастурини ишга тушириш усулларини айтиб беринг.
8. Иловалар дарчасининг асосий элементлари нималардан иборат?
9. Ускуналар панели неча турга бўлинади?
10. Электрон жадвалнинг асосий элементларини айтиб беринг.
9- маъруза: MS EXCEL ДАСТУРИДА ИШЛАШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ
1. Ишчи хужжат дарчасининг асосий элементлари нималардан иборат?
2. Ячейка ёки диапазонни ажратиб кўрсатиш қандай амалга оширилади?
3. Устунлар сарлавҳаси қандай белгиланади?
4. Варақ ёрлиғи нима?
5. Янги ишчи китоб қандай яратилади?
6. Ишчи варақ кандай фаоллаштирилади?
7. Ишчи жадвалдаги варақлар қандай қайта номланади?
8. Ишчи китобга янги варақлар киритиш қандай амалга оширилади?
9. Ишчи китобдан варақлар қандай олиб ташланади?
10. EХCEL да матнлар дейилганда нима тушунилади?
O'xshash resurslar

Izohlar (0)
Izoh yozish
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив